Budżet Obywatelski 2020 - Podstawowe informacje

 Ikona budżetu Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Krótki opis

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem budżetu obywatelskiego oraz wzięcia udziału w tegorocznej edycji. Zapraszamy!

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2019-11-29 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Zgodnie z regulaminem budżetu, w obecnej edycji, zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta Jordanowa, oraz do rozwoju Miasta (tj. ma charakter lokalny), a w szczególności takich jak działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (np.: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej), czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Jordanowa (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) – w przypadku zadań inwestycyjnych, przy czym w przypadku propozycji realizacji zadań niematerialnych (projektów tzw. miękkich np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych), których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność Miasta Jordanowa, wniosek projektu zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz zgoda podmiotów, o której mowa w ust. 2, przyjmuje formę oświadczenia uprawnionego organu do reprezentacji i oświadczenie to stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.
Planowana pula środków przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosi co najmniej 60 000,00 złotych. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona po dokonaniu konsultacji w projekcie budżetu na rok 2020 skierowanym przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta Jordanowa. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta na 2020 rok. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, (rozliczenie finansowe zadania następuje do dnia 30 listopada danego roku), przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów: spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, kampania informacyjno - edukacyjna, zgłaszanie propozycji zadań, weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań, głosowanie oraz ewaluacja procesu.

Termin

2019-05-01 - 2019-11-29

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2019-11-30

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

PESEL, Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Lucyna Gwiazdonik

Parametry budżetu obywatelskiego

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

60000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu
Projekty mieszkańców 60000 1 60000 15 1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2019-05-01
2019-05-01

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2019-05-01
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2019-06-17

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-06-17 - 2019-07-15
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2019-07-16

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2019-07-16 - 2019-08-13
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2019-08-27

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-08-27
Na tym etapie wyłonione zostaną projekty, które zostały pozytywnie ocenione przez konisję i mogą zostać poddane głosowaniu.
2019-09-09

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2019-09-09 - 2019-09-30
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2019-10-04

Wyniki końcowe


Status
Aktywny
Termin
2019-10-04
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2019-11-29
Do góry